Dengan menjadi pelanggan perkhidmatan kami, anda dengan ini bersetuju untuk mengikut terma, syarat, dasar, garis panduan atau pertukaran yang dibuat (selepas ini dirujuk sebagai Syarat Perkhidmatan). DEVWIZ berhak untuk mengubah, meminda dan mengubah Syarat Perkhidmatan tanpa notis terlebih dahulu.

1. Penggunaan Perkhidmatan

Anda boleh menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, dengan syarat bahawa anda masih mempunyai kontrak sah dan tidak merupakan seorang yang disekat daripada menerima perkhidmatan di bawah undang-undang Malaysia atau bidang kuasa lain. Untuk mengakses perkhidmatan kami, anda dikehendaki untuk menyediakan maklumat yang tepat yang diminta sewaktu proses pendaftaran. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan maklumat akaun anda dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda termasuk kandungannya. Sekiranya anda menemui apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan melalui akaun anda atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain, anda hendaklah dengan segera memberitahu DEVWIZ untuk penyelesaian dan pembetulan yang tepat pada masanya, sekiranya gagal berbuat demikian Leet.my tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada apa-apa peristiwa yang tidak dibenarkan atau pelanggaran.

2. Menjalankan Perkhidmatan

DEVWIZ berhak, tetapi tidak bertanggungjawab, untuk memantau atau mengkaji semula mana-mana Kandungan perkhidmatan DEVWIZ. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab bagi menjalankan semua pengguna akaun anda dan mana-mana Kandungan yang dicipta, dihantar, disimpan, atau dipaparkan oleh, dari, atau dalam akaun anda semasa menggunakan perkhidmatan DEVWIZ dan untuk mana-mana proses tersebut. Anda bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan DEVWIZ hanya untuk tujuan yang sah, betul dan selaras dengan Syarat-syarat Perkhidmatan dan sebarang dasar atau garis panduan yang diguna pakai. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mengganggu perkhidmatan DEVWIZ atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada perkhidmatan DEVWIZ.

3. Larangan Penggunaan 

Aktiviti yang berikut adalah dianggap penggunaan yang dilarang dan jika anda melakukan apa-apa daripada mereka, akaun anda mungkin tertakluk kepada penggantungan atau pembatalan serta-merta tanpa bayaran balik. DEVWIZ juga mempunyai hak untuk mengenakan penalti kerana ia difikirkan sesuai dan / atau meneruskan remedi undang-undang tanpa notis terlebih dahulu. 

  1. Penyalahgunaan sumber sistem dengan sengaja, termasuk tetapi tidak terhad kepada menggunakan program yang menggunakan kapasiti rangkaian yang berlebihan, kitaran CPU, cakera IO atau ruang penyimpanan.
  1. Komunikasi yang tidak diminta melalui e-mel pukal (UBE), e-mel sampah dan spam menggunakan rangkaian kami. Spam, e-mel sampah dan UBE adalah ditakrifkan sebagai penghantaran yang sama, atau yang serupa, mesej mel elektronik yang tidak diminta, sama ada komersial atau tidak, untuk lebih daripada satu penerima. Mesej dianggap tidak diminta jika ia dihantar melanggar piagam kumpulan berita atau jika ia dihantar kepada penerima yang tidak meminta mesej. UBE juga termasuk e-mel dengan tajuk palsu, dikompromi geganti pelayan mel, dan maklumat hubungan palsu. Larangan ini meliputi penghantaran mel massa yang tidak diminta dari perkhidmatan lain, yang dalam apa-apa cara membabitkan penggunaan DEVWIZ sama ada mesej yang sebenarnya berasal dari rangkaian kami.
  1. Akses kepada komputer lain, rangkaian dan / atau akaun, yang bukan kepunyaan parti mencari akses, tanpa kebenaran. Apa-apa perbuatan yang mengganggu perkhidmatan pengguna lain atau rangkaian dan yang berkaitan dengan pemintasan langkah-langkah keselamatan.
  1. Menghantar, mengedar atau menyimpan apa-apa maklumat, data, bahan yang melanggar undang-undang dan peraturan Malaysia. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bahan yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan atau hak harta intelek lain. Perkhidmatan DEVWIZ tidak boleh digunakan untuk memudahkan pelanggaran undang-undang ini dalam apa jua cara sekalipun.
  1. Melibatkan diri dalam aktiviti haram atau berbahaya kepada operasi DEVWIZ atau pelanggannya.
  1. Menyediakan data palsu atau salah nyata dalam kontrak atau permohonan termasuk penipuan menggunakan nombor kad kredit.

4. Penamatan dan Penggantungan

DEVWIZ boleh menamatkan atau menggantung akses anda kepada perkhidmatan DEVWIZ pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab sekalipun tanpa memberi notis terlebih dahulu. Selepas penamatan atau penggantungan, anda tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan ini merangkumi capaian kepada data yang disimpan pada perkhidmatan. Oleh itu, anda bertanggungjawab untuk sokongan data yang anda gunakan bersama perkhidmatan. Sekiranya penamatan berlaku, kami akan membayar balik kepada anda secara pro-rata jumlah yang dibayar untuk hak baki selepas penamatan.

Walau bagaimanapun, anda tidak berhak untuk menerima bayaran balik jika penamatan itu dimulakan oleh anda dan apa-apa permintaan untuk bayaran balik tidak akan dilayan. Selepas penamatan, akses kepada data anda yang disimpan di dalam perkhidmatan akan berhenti serta-merta dan dengan itu anda bertanggungjawab untuk sokongan data yang anda gunakan bersama perkhidmatan. Penamatan perkhidmatan oleh anda tidak mengetepikan atau mengubah kewajipan anda untuk membayar semua caj yang perlu dibayar kepada DEVWIZ pada masa penamatan.

5. Invois dan Pembayaran

Anda bersetuju bahawa DEVWIZ dibenarkan untuk mengenakan bayaran kad kredit anda terlebih dahulu pada, suku tahun, setiap tahun atau apa-apa kitaran bulanan invois dan bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan yang boleh termasuk bayaran langganan anda dengan, apa-apa cukai jualan yang dikenakan atau apa-apa caj lain yang mungkin anda tanggung berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan DEVWIZ. Yuran Langganan anda akan diinvois sepenuhnya pada hari pertama langganan anda dibayar dan kitaran invois selepas itu dipilih, melainkan jika dan sehingga anda membatalkan langganan anda. Bayaran perlu dibuat semasa invois dikeluarkan dan perkhidmatan mungkin terganggu sekiranya anda gagal untuk membuat pembayaran selepas 7 hari dari tarikh invois.

DEVWIZ tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kos tambahan bank, caj faedah, caj kewangan, caj ke atas draf, atau bayaran yang lain akibat daripada caj yang dikenakan oleh DEVWIZ. Penempatan pertukaran mata wang adalah berdasarkan kepada perjanjian antara anda dan penyedia kad kredit atau pembekal platform pembayaran anda. Di samping itu, kita tidak memberikan pro-balik untuk masa yang tidak digunakan jika pembatalan dimulakan pada pertengahan kitaran invois. Kami mempunyai hak untuk mengubah yuran kami dan sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada anda terlebih dahulu.

Semua caj yang tidak boleh dikembalikan kecuali dinyatakan dengan jelas sebaliknya, atau diperuntukkan selainnya oleh undang-undang. Kos apa-apa pulangan jika dibenarkan dibawah tanggungan anda, melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh undang-undang.    

6. Had Tanggungjawab

Anda mengakui bahawa perkhidmatan yang disediakan adalah sedemikian jenisnya, perkhidmatan yang boleh terganggu kerana banyak sebab selain daripada kecuaian DEVWIZ dan kerugian yang diakibatkan oleh gangguan perkhidmatan adalah sukar untuk ditentukan. Oleh itu, anda bersetuju bahawa DEVWIZ tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi yang berbangkit daripada apa-apa sebab di luar kawalan langsung dan eksklusif dari DEVWIZ. Anda seterusnya mengakui bahawa liabiliti DEVWIZ kerana kecuaian sendiri mungkin tidak dalam apa jua keadaan melebihi suatu jumlah yang bersamaan dengan caj yang perlu dibayar oleh anda untuk perkhidmatan sepanjang tempoh kerosakan berlaku. Dalam apa keadaan DEVWIZ akan bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi khas atau berbangkit, kerugian atau kecederaan dan apa-apa ganti rugi perniagaan anda. DEVWIZ tidak menjamin apa-apa perkhidmatan kami dan menafikan sebarang jaminan kebolehdagangan atau untuk tujuan tertentu. Ini termasuk kehilangan data akibat daripada kelewatan, bukan penghantaran, penyampaian yang salah, dan apa-apa gangguan perkhidmatan yang disebabkan oleh DEVWIZ.

Anda juga dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa DEVWIZ tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan, penggunaan, data atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan DEVWIZ, akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda atau apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan perkhidmatan DEVWIZ. Anda bersetuju bahawa penggunaan DEVWIZ hendaklah atas risiko anda sendiri. Semua perkhidmatan yang disediakan oleh DEVWIZ boleh didapati sebagai os, tanpa jaminan.

7. Penafian Waranti

Anda bersetuju bahawa penggunaan DEVWIZ hendaklah atas risiko anda sendiri. Semua perkhidmatan yang disediakan oleh DEVWIZ boleh didapati sebagai os, tanpa jaminan.

8.  Pendedahan Maklumat

Anda bersetuju bahawa sekiranya DEVWIZ menemui anda telah menjalankan sebarang aktiviti menyalahi undang-undang, ia boleh mendedahkan semua atau sebahagian daripada maklumat anda termasuk nombor IP yang diberikan, sejarah akaun, penggunaan akaun atau apa-apa maklumat lain kepada mana-mana mahkamah di Malaysia apabila menerima perintah mahkamah yang sah tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada anda. Oleh yang demikian, DEVWIZ mempunyai hak untuk menamatkan semua perkhidmatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

9. Pengecualian dan Had

Tiada apa-apa di dalam perjanjian ini adalah bertujuan untuk mengecualikan atau mengehadkan apa-apa syarat, jaminan, hak atau liabiliti yang tidak boleh dikecualikan secara sah atau terhad.

10. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga

Anda bersetuju bahawa, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dengan nyata dalam Terma Perkhidmatan ini, tidak akan ada benefisiari pihak ketiga kepada Syarat Perkhidmatan.

11. Tanggung rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi DEVWIZ, pegawai-pegawai, pengarah, pekerja dan ejen, daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, ganti rugi, kewajipan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam) yang timbul daripada penggunaan dan akses kepada perkhidmatan DEVWIZ; pelanggaran mana-mana terma Perjanjian ini; pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa hak cipta, harta, atau hak privasi; atau apa-apa tuntutan yang menggunakan perkhidmatan kami disebabkan kerosakan kepada pihak ketiga. Kewajipan ganti rugi ini akan bertahan bersama Perjanjian ini dan penggunaan perkhidmatan DEVWIZ.

12. Notis

Anda bersetuju bahawa DEVWIZ boleh memberikan anda notis, termasuk perubahan yang berkaitan dengan Syarat-syarat Perkhidmatan, melalui e-mel, mel biasa atau siaran-siaran dalam perkhidmatan DEVWIZ.

13. Keseluruhan Perjanjian

Syarat Perkhidmatan (termasuk apa-apa dasar, garis panduan atau pindaan boleh dikemukakan kepada anda dari semasa ke semasa) merupakan perjanjian menyeluruh antara anda dan DEVWIZ dan mentadbir penggunaan perkhidmatan DEVWIZ, menggantikan apa-apa perjanjian terdahulu antara anda dan DEVWIZ untuk kegunaan perkhidmatan DEVWIZ.

14. Pilihan Undang-undang dan Forum

Syarat Perkhidmatan dan hubungan antara anda dan DEVWIZ akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Anda dan DEVWIZ bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi dan eksklusif mahkamah yang terletak di dalam Malaysia.

15. Penepian dan Pengasingan Syarat-syarat

Kegagalan DEVWIZ untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut. Jika mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan didapati oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah, pihak-pihak bersetuju bahawa mahkamah haruslah berusaha untuk melaksanakan kehendak setiap pihak seperti yang dicerminkan dalam peruntukan, dan peruntukan lain dalam Terma Perkhidmatan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

16. Status Pengehadan

Anda bersetuju bahawa tidak kira apa-apa status atau undang-undang yang berlawanan, apa-apa dakwaan atau sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau perkhidmatan dan Syarat Perkhidmatan DEVWIZ mestilah difailkan dalam masa satu (1) tahun selepas dakwaan atau sebab tindakan tersebut timbul atau akan disekat selama-lamanya.

Sila rujuk kepada Polisi Peribadi kami dalam pengumpulan dan penggunaan maklumat pelanggan.

Dalam Bahasa Inggeris